Spring Pins

검색 필터링

총 6개 제품 중 1번째-6번째 제품을 조회 중
한장내 검색 결과 수
제품설명 단가 Diameter Length Finish Material Pin Type
RS 제품 번호 374-020
제조사RS PRO
₩13,049.45
1 Bag of 120
Bag(s)
3mm 30 x 10 mm, 30 x 16 mm, 30 x 24 mm, 30 x 30 mm Galvanised Steel Slotted Spring
RS 제품 번호 374-008
제조사RS PRO
₩9,699.90
1 Bag of 120
Bag(s)
2mm 30 x 12 mm, 30 x 18 mm, 30 x 20 mm, 30 x 8 mm Galvanised Steel Slotted Spring
RS 제품 번호 374-058
제조사RS PRO
₩11,651.35
1 Bag of 60
Bag(s)
5mm 15 x 12 mm, 15 x 24 mm, 15 x 35 mm, 15 x 40 mm Galvanised Steel Slotted Spring
RS 제품 번호 374-036
제조사RS PRO
₩17,380.15
1 Bag of 100
Bag(s)
3.5mm 25 x 10 mm, 25 x 16 mm, 25 x 24 mm, 25 x 30 mm Galvanised Steel Slotted Spring
RS 제품 번호 374-014
제조사RS PRO
₩10,457.85
1 Bag of 120
Bag(s)
2.5mm 30 x 12 mm, 30 x 18 mm, 30 x 20 mm, 30 x 8 mm Galvanised Steel Slotted Spring
RS 제품 번호 374-042
제조사RS PRO
₩11,753.65
1 Bag of 80
Bag(s)
4mm 20 x 12 mm, 20 x 24 mm, 20 x 35 mm, 20 x 40 mm Galvanised Steel Slotted Spring